Hopp til hovedinnholdet

Heggemyr naturreservat

På høyden mellom Ådna gård i Melum og Kilevannet ligger et naturreservat dette er fastsatt i kongelig resolusjon:  

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og    23, er Heggemyr i Skien kommune, Telemark fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 22. april 1983 under betegnelsen «Heggemyr naturreservat».Det fredede området berører gårdsnummer 278 og br.nr 5 i Skien og dekker ca. 50 dekar. I skråningen like øst for myra ligger den såkalte russerhytta som var tilfluktssted for et par russiske krigsfanger under krigen.

Naturreservatet Heggemyr
Fra Hegnakåsa kan men følge traktorveien ved veidelet mellom Melfalkkåsene og Ådna (før bom) mot syd til heggemyråsen. Like ned for åsen mot sydøst ligger Heggemyr. Formålet med fredningen er å bevare urørt, næringsrik myr med en interessant flora. 

Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller bruk. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Viltlovens bestemmelser gjelder for dyrelivet i og ved myra.

Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturlige vekstvilkår, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Motorisert ferdsel og bruk av modellfly er forbudt.
I bestemmelsene for naturreservatet er det gitt mer detaljert beskrivelse av begrensninger for bruk av området og hvilke unntak som gjelder. 

Russerhytta
Mange russiske krigsfanger lå internert i fangeleirer i rundt om i hele landet (eks. Valebø). En del krigsfanger klarte å rømme. Tre fanger lø i skjul i nevnte hytte som nå er i meget dårlig forfatning. Det er satt opp minnestein. Det fortelles at en døde under dramatiske omstendigheter.


Bildearkiv

Vil du se alle arkivbildene fra Melum? Klikk her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish