Hopp til hovedinnholdet

Orsjømyra naturreservat

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomsten av et av de største ombo-minerotrofe myrkompleksene uten inngrep i lavere strøk i Telemark, forekomst av smalmarihand på myra og flere sjeldne og trua arter av vedboende sopp knyttet til død ved av gran. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.( ombotrof myr = jordvannsmyr og minerotrof myr = nedbørsmyr) Det vernede området ligger under gården Vestre Tveitan (g.n.265 i Skien)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som har særlig betydning for biologisk mangfold i form av et myrkompleks som inneholder både nedbørsmyr og jordvannsmyr og har stor landskapsmessig verdi, samt et tilstøtende skogområde med fattig barskog, men med stedvis mye død ved.

I vernebestemelsene understrekes at ingen må foreta seg noe som kan forringe verneverdiene som er nevnt i bestemmelsene: 
" a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensnings-tilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt."

I vernebestemmelsene står det også listet opp en del unntaksbestemmelser som kan bli imøtekommet på bestemte vilkår etter søknad til Fylkesmannen i Telemark

Det er planen å få til en utvidelse av vernearealet i tilknytning til myra:
"Utvidelsesområdet er skogsmark som grenser inntil myrreservatet i sørvest og strekker seg vestover forbi Husåsane. Det er registrert tre kjerneområder i lokaliteten, hvor vestre Orsjømyra ligger innenfor dagens myrreservat og vestre Galtebekkmoen og Grisebergdalen ligger i utvidelsesområdet. Området har liten topografisk variasjon, med den nesten flate Orsjømyra øst i lokaliteten, og et slakt kollelandskap med et par mindre sprekkedannelser i den vestre delen. Berggrunnen i hele området består av granittisk gneis. Området ligger i boreonemoral (barskog) vegetasjonssone, i svakt oseanisk vegetasjonsseksjon (O1)." 

Forklaring: Boreonemorale sone, smal overgangssone mellom den boreale barskogssonen og den nemorale løvskogssonen, preget av en blanding av boreale og nemorale trekk. Skogen er en blandingsskog av bartrær og sommergrønne løvtrearter. Løvtrærne er for en stor del slike som vi forbinder med en edelløvskog, mens bartrærne gjerne er gran og furu. 


Bildearkiv

Vil du se alle arkivbildene fra Melum? Klikk her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish