Hopp til hovedinnholdet

Folkeminner

Konservator Tor Kjetil Gardåsen: " "- Var det morsommere å leve før?" Jeg stiller av og til spørsmålet til eldre skiensfolk. Svært ofte er svaret et uforbeholdent "ja!". En tenker på markener og tivolier, som var langt bedre og mer spennende den gang, kinoene, som alltid var en stor opplevelse eller det miljøet og samholdet som var mellom folk i bydelene. Og hele byen kunne samle seg om store begivenheter, som når Odd tok sine Norgesmesterskap eller når det kom kongebesøk, Men samfunnet hadde og sine skyggesider. De fastlåste samfunnsforhold, det håpløse for den som var henvist til forsorg og nødsarbeid, eller det usikre når en ble arbeidsløs. Fortida har både sine lyse og mørke minner. 

Forfatteren: "Jeg ønsker leserne velkommen til å være med meg på mine opplevelser i barndomsårene 1920 til 1930. På den tiden var det liten eller ingen ekspansjon her i utmarka. Alt var tungvint, bare noen få familier, men vi innrettet oss etter forholdene, og trivdes med det og med den store og vakre naturen vår. En del hendelser av forskjellig karakter gjorde hverdagen mer spennende. Men vi
lå ikke i dødvannet, etterhvert ble forbindelsen utad bedre, stedet vårt ble godt
kjent og attraktivt for mange." 

”Denne Bog tilegnes Familien Løvenskiold fra Fossum, med Tanken rettet i dybeste Taknemmelighed mod den Del af Slægten, der levede og virkede da efterstaaende Breve blev skrevne - en Taknemrnelighedsfølclse, som vil forstaas,
naar disse er læste.

E. Bodenhoff.”

Louise og Emil Bodenhof bodde i sitt ” Lykkelige hjem” på Jønnevald i Gjerpen. Boken er Louises dagbokberetninger om hennes liv og opphold der.

Dette er folkeminneberetninger samlet i små hefter. Hans Aas har gjennom iherdig innsats over mange år samlet hverdagshistorier om liv og hendelser som er blitt meddelt i aviser og artikler. Beretningene er konsentrert om Luksefjell, Gjerpen og nabobygdere. Samlet tegner historiene et bilde av slitet og strevet i det daglige, arbeidsforhold, sorger og gleder! Dette er kort og godt blitt til ei skattkiste av folkeminner fra lokalmiljøet.

Forfatterens forord: «Født og oppvokst i Skien hvor også de fleste af mine leveaar er tilbrakt kommer de i denne bok fortalte jaktopplevelser vesentlig til at foregaa inden Telemark fylke. På oppfordring fra venner og jaktkameraterer det at jeg skriver dette min «jakterindringer  fra skog og mark» og bedes de mottaget som de de er ganske enkle fortellinger saaledes som jeg har oplevet og erindrer dem.

Fra forordet: "Du som er spesielt interessert vil sikkert oppdage enkelte detaljer som kan være feil og noe som er utelatt. Husk da på at meningen med denne boka ikke er å lage en 100 % korrekt historisk avhandling, men å gi et levende og beskrivende bilde av området. Alt som står i boka står selvsagt for min egen regning, men jeg overlater til deg å avklare grenseoppgangen mellom hva som er fantasi og virkelighet. ..

Forfatter Tor Ketil Gardåsen skriver følgende i forordet til denne trivelige boka:

Jeg har i denne boken forsøkt å få frem båttrafikken slik den var sett med folks øyne: livet ombord, hvordan det føltes å reise med båtene, arbeide på dem, eller være i kontakt med båtene ved sluse og brygge. Det er det muntlige tradisjonsstoffet som utgjør hovedkildematerialet i boken. Dette er samlet inn i årene 1980 - 1987 i form av intervjuer med en rekke personer i ulike deler av fylket. Hovedtyngden i fremstillingen er knyttet til hovedvassdraget i Telemark, men det er og tatt med stoff fra andre større vassdrag i fylket. 

Fra forordet: "Denne boka er ikke ment å være et verdifullt lokalhistorisk dokument fra en liten grend i utkanten av Skien. Først og fremst er boka et tidsbilde av hvordan det var å være barn under siste verdenskrig, og hvordan drønnene fra krigen også grep inn i barnas liv,- riktignok på en mer skånsom måte enn det dagens barn må gjennomleve i krigsområder.
    Etterkrigstida var også preget av mangel på det vi i dag tar som en selvfølge. Likevel er det lek og livsutfoldelse som sitter klarest i minnet fra barndommen. Det er mitt håp at leseren med et smil kan kjenne igjen situasjoner fra sin egen barndom i den lek og livsglede som jeg her plukker fram i minnene. 


Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish